IN ENGLISH


Dzirnavu iela 34a – 8,
Rīga LV-1010,
Latvija
Tālrunis: 67503730
Fakss: 67503729
e-pasts: iac@latnet.lv

 

Šobrīd īstenotie projekti

Iekļaujoša prakse skolās

Eiropas iedzīvotāji kopienu labklājībai

Radīt-Motivēt-Mācīties

Skolas kā satelīti attīstības izglītībā

Izglītojamo ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta sistēmas izveide

 

Iepriekš īstenotie projekti

Eiropas Savienības jautājumu integrēšana skolu mācību saturā

Dzīvot Latvijā

Starpkultūru saskarsme, daudzveidība un tolerance

Kritiskās domāšanas programmas profesionālajai pilnveidei

Kritiskās domāšanas sekmēšana sākumskolā – kvalitatīva mācību procesa īstenošanas pamats

Mācīsimies par likuma varu

Izglītojoši pasākumi trešo valstu valstspiederīgo zināšanu un prasmju pilnveidei sekmīgai integrācijai Latvijā

Образовательные мероприятия совершенствования знаний и умений поданных Третьих стран Европы для успешной интеграции в Латвии

Skolotāju profesionālās kompetences pilnveide starpkultūru izglītībā

IAC un CIVITAS kopīgi īstenots ikgadējs projekts

Kritiskā domāšana daudzveidības veicināšanai

Enhancement of awareness about diversity of cultures and provision of equal opportunities for obtaining social and learning skills in international cooperation

Mana balss Eiropā

Aktuālu, uz vajadzībām balstītu un pilnveidotu kritiskās domāšanas (KD) attīstīšanas programmu izstrādāšana un aprobēšana

Metodiskais atbalsts sociālās atstumtības riska mazināšanai, aktīvas dzīves pozīcijas veidošanai

Pilsoniskās līdzdalības iespējas daudzkultūru sabiedrībā: no zināšanām līdz darbībai

Starpkultūru dialoga veicināšana

Eseju konkurss vidusskolēniem par ATTĪSTĪBAS SADARBĪBU

Skolu bibliotēkas - kultūru dialoga veicinātājs

Pētījums par kritiskās domāšanas (KD) pieejas izmantošanu izglītības sistēmā - ietekme un efektivitāte Latvijā

Iekļaujoša skola iekļaujošā sabiedrībā

Motivācijas programmu izstrāde un aprobācija
dzīves kvalitātes paaugstināšanai un nodarbinātības sekmēšana

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveide

Palīgs domāšanas reformā

Mēs savai valstij

Vienādas iespējas visiem jeb kā mazināt sociālo atstumtību jauniešu vidū

Teaching about Holocaust Curriculum Development Project in Latvia Structure and implementation

Mācību materiālu veidošana sociālajās zinībās un Latvijas vēsturē par holokaustu

Skolas kā daudzkultūru
demokrātiskas kopienas attīstība

Interneta vides izmantošana pieredzes
un informācijas aprites nodrošināšanai starpkultūru un bilingvālās izglītības jomā

Dodot gūtais

Skolotājs mūsdienu daudzveidīgajā pasaulē