IN ENGLISH


Dzirnavu iela 34a – 8,
Rīga LV-1010,
Latvija
Tālrunis: 67503730
Fakss: 67503729
e-pasts: iac@latnet.lv

 


 

Aicinām pieteikties uz kursiem „Sadarbība, komunikācija un sevis menedžments efektīvam izglītības procesam” (24 stundas) 3.,10. un11. februārī no pulkst. 10.00-17.00 Izglītības attīstības centra telpās Rīgā, Dzirnavu ielā 34a-8, ko īstenojam IZM VISC Eiropas Sociālā fonda projekta „Vispārējās izglītības pedagogu tālākizglītība” ietvaros. Pieteikšanās un vairāk informācijas pa tālruni 67503730 vai e-pastu iac@latnet.lv. Pieteikumu anketa. Programmas anotācija.

 

No 2011. gada 4. līdz 10. decembrim „Izglītības attīstības centrs” (IAC) uzņēma izglītības darbinieku delegāciju no Armēnijas - izglītības ministrijas darbiniekus, augstskolu docētājus, NVO sektora un skolu pārstāvjus, kuri bija ieradušies studiju vizītē Latvijā, lai iepazītos ar sociālo zinību mācību priekšmeta vietu un lomu Latvijas izglītība no pamatskolas līdz augstākajai izglītībai. Lasīt vairāk

 

Projekta „CreMoLe” ietvaros no 14.-18.novembrim  IAC treneri piedalījās starptautiskajā konferencē Rumānijas pilsētā Kļužā, kur  pārstāvjiem no 30 valstīm vadīja nodarbības meistarklases „Mācīšanās motivācija. Pamatprasmes grupu diskusijām un refleksija” (vadītāja Irēna Freimane), „Aktīva piedalīšanās mācībās. Lasīšana ar paredzēšanu un Iekāpšana attēlā” (vadītājas Ingūna Irbīte un Iveta Vērse), „Treneru motivācija. Trenera pašvirzīta profesionālā pilnveide. Treneris kā reflektējošs praktiķis” (vadītāja Sandra Kalniņa). Konferences „Excel as a Trainer: Create, Motivate, Learn!”  mērķis bija sniegt dalībniekiem izpratni par pieaugušo mācīšanās motivāciju un labvēlīgas mācīšanās vides ietekmi uz to, kā arī pašiem apgūt projekta dalīborganizāciju piedāvātās projekta gaitā izstrādātās un aprobētās inovatīvās stratēģijas GRUNTVIG kursam pieaugušo mūžizglītības metodikā. Lasīt vairāk

 

Aktīvie Eiropas iedzīvotāji tiksies Briselē Turpinot īstenot projektu „Eiropas iedzīvotāji kopienu labklājībai”, IAC pārstāvji 14. novembrī piedalīsies politikas brīfingā Briselē, kurā dalīsies pieredzē par sasniegumiem un šķēršļiem, ar kādiem nākas sastapties nelielu, bet vietējās sabiedrības attīstībai nozīmīgu biedrību un iniciatīvas grupu dalībniekiem. Latvijas pieredze tika prezentēta arī konferencē Budapeštā, kurā 21 Latvijas pārstāvis rada iespēju iepazīt 100 citu dalībnieku pieredzi no piecām projekta dalībvalstīm. Pasākumam tiek gatavots arī rakstu krājums par nevalstiskā sektora aktualitātēm Latvijā, kas vēlāk visiem interesentiem būs pieejams IAC mājaslapā. Vairāk informācijas par projektu http://www.iac.edu.lv/eiropas_iedzivotaji  un
http://grassrootseurope.educationdevelopment.org

 

Projekta “Skolas kā satelīti attīstības izglītībā” ietvaros sagatavotas un izdotas „Vadlīnijas un metodiskais materiāls attīstības/globālajā izglītībā”. Jums ir iespēja ar to iepazīties elektroniskā formātā www.skolaskasateliti.lv/lv/metodiskie-materiali vai saņemt Izglītības attīstības centrā.

 

Projekta “Dzīvot Latvijā” ietvaros jūnijā esam izdevuši informatīvi izglītojošu materiālu trešo valstu valsts piederīgajiem un cilvēkiem, kas ikdienas profesionālajā darbībā saskaras ar imigrantiem. Aicinām ieskatīties!

 

IAC Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda 2009. gada programmas projekta „Starpkultūru saskarsme, daudzveidība un tolerance” ietvaros pilnveidojis un publicē mācību metodisko materiālu „Starpkultūru saskarsme”. Piedāvājam visiem interesentiem šo metodisko materiālu racionālu, radošu un darboties spējīgu risinājumu meklēšanai, balstoties uz skolēnu un savas kopienas vajadzībām. Mācību metodiskais materiāls „Starpkultūru saskarsme”


 

 

 

 

No 30. maija līdz 1. jūnijam notiks Izglītības attīstības centra jaunizveidotā mācību līdzekļa CD formātā par Eiropas Savienību  Iepazīsti Eiropas Savienību un izmanto savas iespējas prezentācija piecos Latvijas reģionos. Mācību līdzeklis izveidots, lai pilnveidotu skolēnu zināšanas par Eiropas Savienību, un tajā iekļautas PowerPoint prezentācijas un metodiskie ieteikumi par vēsturi, institūcijām, lēmumu pieņemšanu, pilsonisko līdzdalību u.c. Lasīt vairāk

 

2011. gadā Izglītības attīstības centrs īsteno tālākizglītības kursu programmas „Attīstības izglītības projektu izveide un vadība”
(24 stundas) un „Sadarbība, komunikācija un sevis menedžments efektīvam izglītības procesam” (24 stundas) IZM VISC Eiropas Sociālā fonda  projekta „Vispārējās izglītības pedagogu tālākizglītība” ietvaros. Organizējam šos kursus Rīgā un Latvijas reģionos. Par iespējām pieteikties kursos interesēties pa tālruni 67503730 vai e-pastu iac@latnet.lv. Pieteikuma anketa. Izmantojiet iespējas pieteikties!

Programmu anotācijas.

 

Izglītības attīstības centrs martā uzsāk projektu trešo valstu valsts piederīgo integrācijai integrācijai Latvijā „Dzīvot Latvijā”, kura laikā nesen Latvijā iebraukušiem cilvēkiem būs iespēja iegūt plašākas zināšanas un noderīgu informāciju par Latvijas valsti, cilvēkiem, tradīcijām, darbu un sociālo atbalstu, kā arī piedalīties praktiskās nodarbībās un ekskursijās un sastapt cilvēkus ar līdzīgu pieredzi. Lasīt vairāk

 

Aicinām skolotājus un skolu vadību uz Kanādas vieslektoru Fejas Braunlijas (Faye Brownlie) un Maurīnas Dokendorfas (Maureen Dockendorf) publisko lekciju „Vadītāju un skolotāju loma pārmaiņu ieviešanas procesā skolā” Latvijā! Lekcija notiks šī gada
4. aprīlī plkst. 15:00
Rīgas Tehniskās universitātes Lielajā aulā, Kaļķu ielā 1.Publisko lekciju organizē VISC īstenotais ESF projekts „Dabaszinātnes un matemātika” sadarbībā ar Izglītības attīstības centru. Lasīt vairāk

 

2011. gada martā IAC uzsācis īstenot projektu „Starpkultūru saskarsme, daudzveidība un tolerance”, tā  vispārīgais mērķis ir trešo valstu valstspiederīgo integrācija Latvijas sabiedrībā, veicinot sabiedrības iecietību, toleranci un uzlabojot pedagogu kompetenci darbā ar trešo valstu valstspiederīgajiem. Viens no visefektīvākajiem šī mērķa sasniegšanas ceļiem ir pedagogu un izglītības iestāžu kopumā kapacitātes celšana iekļaujošas vides veidošanai, kas balstās zināšanām un prasmēm starpkultūru komunikācijas jautājumos. Balstoties uz ilglaicīgām tradīcijām starpkultūru izglītības jomā un turpinot 2010. gadā aizsākto darbu projekta „Skolotāju profesionālās kompetences pilnveide starpkultūru izglītībā” ietvaros, šajā projektā IAC kā specifisko mērķi izvirzījis izglītot Latvijas pedagogus starpkultūru komunikācijas jautājumos un sistēmiskas pieejas veidošanā starpkultūru izglītībā, ieviešot pedagogu profesionālās pilnveides programmu „Skolotāju profesionālās kompetences pilnveide starpkultūru izglītībā” piecos Latvijas reģionos un veicinot diskusijas par trešo valstu valstspiederīgo integrāciju Latvijas sabiedrībā. Lasīt vairāk

 

Atklāta projekta „Eiropas iedzīvotāji kopienu labklājībai” oficiālā mājaslapa. Projekts „Eiropas iedzīvotāji kopienu labklājībai”, kas apvieno piecu valstu iniciatīvas ES 2020 stratēģijas aktualizēšanai un pilsoniskās sabiedrības lomas spēcināšanai, atvēris mājaslapu, kurā var iepazīties ar visu dalīborganizāciju aktivitātēm, resursiem un ieteicamo literatūru. Informācija projekta ieviešanas gaitā tiks papildināta visās dalībvalstu valodās. Laipni aicinām apmeklēt http://grassrootseurope.educationdevelopment.org/ 

 

No 2011. gada janvāra līdz decembrim Izglītības attīstības centrs iesaistījies Eiropas Kopienas atbalstīta projekta „Eiropas iedzīvotāji kopienu labklājībai” īstenošanā. Projekts "Eiropas iedzīvotāji kopienu labklājībai" sniegs iespēju piecu Eiropas Savienības (ES) valstu - Austrijas, Čehijas, Latvijas, Rumānijas un Ungārijas - iedzīvotājiem sadarboties gan savā starpā, gan ar politiķiem - lēmumu pieņēmējiem un pilsoniskās sabiedrības organizācijām vietējā, nacionālajā un ES līmenī. Vietējā līmenī projekts sekmēs kopienā balstītas, aktīvas līdzdalības pieeju, cenšoties iesaistīt visdažādākās vietējās kopienas organizācijas, kas strādā vietējās attīstības veicināšanas jomā kultūras, saskarsmes, radošuma un iedzīvotāju inovāciju sekmēšanai, līdz ar to sekmējot vietējo labklājību. Lasīt vairāk

 

2010.gada novembrī Izglītības attīstības centrs uzsācis darbību Nodarbinātības valsts aģentūras ESF projekta “Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām” ietvaros, piedāvājot neformālās izglītības programmu “Sociālo un pilsonisko prasmju pilnveide izglītotājiem” Brocēnu novada skolotājiem. Arī Jums ir iespēja apgūt IAC programmas, sadarbojoties ar NVA un noorganizējot grupu sava novada izglītotājiem.  

 

2010. gada novembrī Izglītības attīstības centrs uzsācis darbu pie mācību līdzekļa  CD formātā par Eiropas Savienības jautājumu integrēšanu skolu mācību saturā izstrādes. Lasīt vairāk

 

Projekta „Kritiskās domāšanas programmas profesionālajai pilnveidei” ietvaros šī gada oktobrī un novembrī esam novadījuši kritiskās domāšanas tālākizglītības programmas „Domāšanas prasmju attīstoša mācību procesa organizācija un izvērtēšana” un “Kritiskās domāšanas attīstīšana sākumskolā: mācību satura plānošana un metodika” pedagogiem Kuldīgas, Saldus, Gulbenes, Viļakas, Rīgas, Olaines, Ķekavas un Vecumnieku novadu pedagogiem 24 vai 18 stundu apjomā. Šī projekta ietvaros vēl šogad piedāvāsim KD programmu arī Pelču internātpamatskolas skolotājiem. Paldies par ieinteresētību un labajām atsauksmēm! Lasīt vairāk

 

Projekta „Kritiskās domāšanas sekmēšana sākumskolā – kvalitatīva mācību procesa īstenošanas pamats” ietvaros esam izstrādājuši jaunu tālmācības programmu sākumskolas skolotājiem „Kritiskās domāšanas attīstīšana sākumskolā: mācību satura plānošana un metodika” 36 stundu apjomā. Lasīt vairāk. Aicinām iepazīties ar projekta pētījumu par sadarbības, KD izmantošanas iespējām un trūkumiem sākumskolā šeit un projekta rezultātā sagatavotajiem ieteikumiem kritiskās domāšanas pieejas efektīvai ieviešanai sākumskolas posmā šeit .

 

Izglītības attīstības centrs (IAC) Latvijas pašvaldību izglītības speciālistiem, skolu administrācijas pārstāvjiem, pedagogiem un citiem interesentiem piedāvā jaunu pedagogu profesionālās pilnveides 18 stundu programmu „Tiesiskuma izpratnes un pilsoniskās atbildības veicināšana mācību procesā (A)” un mācību materiālu komplektu „Mācīsimies par likuma varu”, kuri izveidoti un aprobēti no 2009.gada oktobra līdz 2010.gada martam, īstenojot projektu „Mācīsimies par likuma varu”. Projekts tika īstenots ASV vēstniecības Latvijā Korupcijas novēršanas grantu programmas ietvaros.
Lasīt vairāk

 

2009.gada novembrī Izglītības attīstības centrs ir uzsācis projektu „Skolas kā satelīti attīstības izglītībai”, kas ilgs līdz 2011.gada novembrim. Attīstības izglītības saturs ietver astoņus papamtjautājumus: dažādība, cilvēktiesības, savstarpējā mijiedarbība, ilgtspējīga attīstība, vērtības un uzskati, sociālais taisnīgums, konfliktu risināšana, globālā pilsonība. Projekta mērķis ir veicināt sabiedrības izpratni par attīstības jomas jautājumiem un sekmēt attīstības jeb globālās izglītības kvalitatīvu integrēšanu formālajā un neformālajā izglītībā Latvijā. Par attīstības izglītību un projekta gaitu lasiet mājas lapā www.skolaskasateliti.lv

 

 

Izglītības attīstības centrs (IAC) ir viens no deviņiem partneriem, kuri īsteno ES struktūrfondu Mūžizglītības programmas GRUNDTVIG apakšprogrammas projektu „Create-Motivate-Learn” (CreMoLe) /Radīt-Motivēt-Mācīties/. Projekta darbības ilgums no 2010.gada 1. janvāra līdz 2011.gada 31.decembrim
Lasīt vairāk

 

 

Piedāvājam plašu tālākizglītības programmu klāstu ikvienam interesentam. Izvēlies sev aktuālo!

Lasīt vairāk

 

Projekta „Skolotāju profesionālās kompetences pilnveide starpkultūru izglītībā” ietvaros izstrādāta un aprobēta pedagogu profesionālās pilnveides programma „Skolotāju profesionālās kompetences pilnveide starpkultūru izglītībā” ar mērķi pilnveidot skolotāju starpkultūru komunikācijas prasmes sabiedrības integrācijas, iecietības un tolerances veicināšanai. Programmas saturā iekļautas tēmas: Kas ir starpkultūru izglītība? Starpkultūru komunikācijas pedagoģiskie un psiholoģiskie aspekti. Valodu vide. Kultūra. Sociālais un pilsoniskais aspekts starpkultūru komunikācijā. Skola kā sociāla sistēma.
 
Lasīt vairāk

 

Pieejama tālmācības programma „Dzīvot Latvijā” trešo valstu valtspiederīgo sekmīgai integrācijai Latvijā, kas tika izstrādāta projekta „Izglītojoši pasākumi trešo valstu valstspiederīgo zināšanu un prasmju pilnveidei sekmīgai integrācijai Latvijā” ietvaros.

Lasīt vairāk


 

2010. gadā no 12. līdz 15. janvārim viesnīcā „Sigulda” notika Eiropas Padomes seminārs „Pilsoniskā izglītība - no zināšanām līdz darbībai”. Seminārs tika organizēts Eiropas Padomes projekta „Izglītība demokrātiskai sabiedrībai” ietvaros
Lasīt vairāk

 

 

2009. gadā Izglītības attīstības centrs sadarbībā Igaunijas Jaan Tonnisson Institute UNESCO 2008. – 2009. gada līdzdarbības programmas ietvaros īstenoja projektu ”Enhancement of awareness about diversity of cultures and provision of equal opportunities for obtaining social and learning skills in international cooperation”. Projekta ietvaros starptautiska komanda izstrādāja pētījuma metodiku un instrumentāriju, kā arī veica pētījumu, lai noskaidrotu jauniešu attieksmi un izpratni par kultūru daudzveidību, konfliktu noregulēšanu un prevenciju, kā arī globalizācijas procesiem un to sekām. Piedāvājam jums iepazīties ar pētījuma rezultātiem.
Lasīt vairāk