IN ENGLISH


Dzirnavu iela 34a – 8,
Rīga LV-1010,
Latvija
Tālrunis: 67503730
Fakss: 67503729
e-pasts: iac@latnet.lv

 

Autoru kolektīvs
“Skola visiem.
Palīgs pedagogiem, psihologiem un vecākiem.”

Grāmata "Skola visiem. Palīgs pedagogiem, psihologiem un vecākiem" veidota kā izglītojošu rakstu krājums. Tajā katrs autors ir rosinājis pedagogus izprast bērnus ar īpašām vajadzībām un piedāvājis noderīgus risinājumus, lai nodrošinātu izglītību, atbilstoši katra bērna spējām un vajadzībām.
Grāmatas autori sniedz ieskatu jaunākajās atziņās par smadzeņu darbību un to daudzveidīgo ietekmi uz mācīšanās procesu; iepazīstina, kā veidojusies un mainījusies attieksme pret bērniem ar īpašām vajadzībām, skaidrojot jēdzienus "iekļaujošā izglītība" un "iekļaujoša skola"; piedāvā ieskatu dažādās teorijās un pieejās, kā palīdzēt bērniem ar īpašām vajadzībām - redzes, dzirdes, fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem, psihosomatiskajiem un mācīšanās traucējumiem, apdāvinātiem bērniem - iekļauties vispārizglītojošās skolās. Tiek aplūkotas arī bērna sociāli emocionālās problēmas, ar ko nākas saskarties gan pedagogiem, gan vecākiem.
"Skola visiem" ir ne tikai izglītojošs rakstu krājums ikvienam interesentam, bet arī vērtīga mācību grāmata pedagoģijas un psiholoģijas studentiem, skolotājiem.

Šeit var iepazīties ar grāmatas saturu.

 

Autoru kolektīvs
“Daudzpusīgā intelekta teorija skolā. Pieredzes materiāls.”

Grāmata ir Latvijas skolotāju pieredzes materiāls, kas balstīts uz H. Gārdnera ( H. Gardner ) teoriju Multiple intelligences un piedāvā praktiskas darbības piemērus dažādās mācību stundās.

Grāmata domāta radošiem skolotājiem, kuriem svarīgi šķiet skolēnu spēju pilnvērtīga izmantošana, mācību motivācijas un intereses palielināšana, skolēna sevis iepazīšana, disciplīnas uzlabošana.

Grāmata rāda pieeju mācību procesam, kas “nevis atņem laiku, tādējādi iekavējot mācību vielu, bet padara mācību procesu produktīvāku – īsā laikā mācību saturs tiek atklāts daudzveidīgi, liekot skolotājam strādāt brīvāk, radošāk”. (M. Pēterhofa, Dundagas vidusskolas skolotāja)

Gramatas saturs
Ievads
1. Daudzpusīgā intelekta teorija
2. Daudzpusīgā intelekta teorijas lietojuma iespējas skolā
2.1. Intelekta veidu novērtēšana
A. Novērošana
B. Dokumentēšana
C. Uzdevumi un rotaļas
D. Anketas
2.2. Daudzpusīgā intelekta teorijas lietojums mācību
vielas apguvē.
Materiāls mācību stundām.

 

Dž. Alens, Dž. Nerne
''Skolēnu izaugsmes veicināšana. Palīgs klases audzinātājam.''

Plānveidīga rokasgrāmata, kas piedāvā klases diskusiju tēmas.

Palīdz risināt skolēnu problēmas, kas saistītas ar zemu pašvērtējumu, vājām sociālām iemaņām, paškontroli un sociālo atbildību.

Paredzēta skolotājiem, skolu psihologiem un ikvienam, kas strādā ar bērnu kolektīviem.

Grāmatā apkopoti
64 tematiski stundu plāni par šādām tēmām:

1. Pašapziņas veidošana.
2. Emociju izpratne un paušana.
3. Draugu iegūšana un draudzības uzturēšana.
4. Rēķināšanās ar citiem.
5. Kā apgūt prasmi mācīties.
6. Kā izvirzīt mērķus.
7. Skolas gaitu uzsākšana.
8. Pašvērtējuma attīstība.
9. Emociju izpratne un paušana.
10. Attiecības starp vienaudžiem.
11. Kā labāk izprast vienaudžus.
12. Mācīšanās un pārbaudes darbu veikšanas iemaņu attīstīšana.
13. Pāreja uz pamatskolu.
14. Pāreja uz vidusskolu.

Kolins Beikers
''Bilingvisma un bilingvālās izglītības pamati''

Velsas zinātnieka Kolina Beikera grāmata sniedz vispusīgu un pilnīgu ieskatu bilingvisma un bilingvālās izglītības jomā. Mūsu dienās visā pasaulē pieaug interese par pasaules valodām, daudzvalodību un valodu apguvi. Kolins Beikers saistošā valodā iepazīstina lasītāju ar indivīda bilingvisma būtību un tipoloģiju, otrās valodas apguves veidiem un valodu funkcionēšanu sabiedrībā. Autors īpaši pievēršas bilingvālajai izglītībai – divu vai vairāku valodu izmantošanai zināšanu apguvē. Gan skolotāji, gan augstskolu mācībspēki, gan studenti, gan ikviens lasītājs no šīs grāmatas gūs daudz vērtīgu atziņu par bilingvālās izglītības modeļiem un to piemērotību situācijai konkrētākās valstīs. Grāmata ir sagatavota un publicēta ar Sorosa fonda Latvija projekta „Atvērtā skola” starpkultūru un bilingvālās izglītības mācību un metodisko līdzekļu programmas atbalstu.