IN ENGLISH


Dzirnavu iela 34a – 8,
Rīga LV-1010,
Latvija
Tālrunis: 67503730
Fakss: 67503729
e-pasts: iac@latnet.lv

 

Izglītība – domājošas sabiedrības veidotāja (12 h)
Programma adresēta izglītības iestāžu vadītājiem, metodiķiem, pedagogiem un citiem interesentiem, kuri vēlas piedalīties domājošas sabiedrības veidošanā, vēlas pilnveidot savas kompetences dažādos ar mācīšanos un domāšanu saistītos procesos - izprast mūsdienīgu mācību procesu, mācīšanās un domāšanas prasmju veidošanos, zēnu un meiteņu (vīriešu un sieviešu) domāšanas un mācīšanās atšķirības, motivācijas nozīmi domāšanas un mācīšanās procesu veicināšanā. Programmu veidojot izmantoti jaunākie pētījumi par smadzeņu darbību, kritiskās domāšanas principi un praktiskajā darbā ar skolēniem un pedagogiem iegūtie pieredzes materiāli.  
Programma piedāvā metodiskas pieejas katra indivīda domāšanas attīstīšanai, rada izpratni par kritiskās domāšanas un smadzeņu darbības principu saskaņotību, palīdz saprast, kā ar kritiskās domāšanas metožu palīdzību var mūža garumā aktivizēt mācīšanās un domāšanas procesus. Tā palīdzēs būt atvērtiem pozitīvām pārmaiņām un veicināt domājošas sabiedrības veidošanos.
 
Domāšanas prasmju attīstoša mācību procesa organizācija un izvērtēšana (36 h)
Programma piedāvā iespēju skolām veidot un organizēt mācību procesu, kurā skolēni kļūst par praktiskiem domātājiem un domājošiem praktiķiem, piedāvājot aktivitātes, kas attīsta domāšanas prasmes, organizējot uz problēmu risināšanu balstītu mācību procesu, izvērtējot moderno tehnoloģiju lietošanas efektivitāti, akcentējot formatīvās vērtēšanas lomu mācīšanās procesā.
Programmas autori iesaka, kā veidot un parādīt skolas tēlu sev un sabiedrībai, lai ieinteresētu vecākus izvēlēties šo mācību iestādi sava bērna izglītošanai, plānojot un izvērtējot mācību procesu, pilnveidojot skolas izglītības programmas, piedāvājot pieredzi, kā vecākus informēt par skolas darbību.
 
Kritiskās domāšanas attīstīšana sākumskolā: mācību satura plānošana un metodika (36 h)
Programmas mērķis ir pilnveidot pedagoga profesionālo meistarību, apgūstot kritiskās domāšanas metodisko koncepciju un tās radošu pieeju mācību procesa plānošanā un organizēšanā sākumskolā. KD prasmes veicina gan mācīšanās kompetenci, gan prasmes domāt pastāvīgi, analizēt gan domāšanas saturu, gan formas, veidot savu viedokli, uzklausīt citu viedokļus un diskutēt, kā arī attīsta sociālās un komunikāciju prasmes. Šo kursa nodarbību laikā praktiskā veidā dažādu sākumskolas mācību priekšmetu aspektā būs iespēja apgūt un izprast KD būtību, apgūt metodiku, izprast nepieciešamību un saredzēt pielietojumu sākumskolā.
 
Skolotāju profesionālās kompetences pilnveide starpkultūru izglītībā (36 h)
Tālākizglītības programmā iekļauti starpkultūru izglītības teorētiskie un praktiskie jautājumi, pedagoģiski psiholoģiskie aspekti, lai pilnveidotu pedagogu vispārējo kompetenci starpkultūru komunikācijas jautājumos. Dalībnieki iegūs zināšanas, izpratni, prasmes un pieredzi, par to, kā izglītības procesā veidot un attīstīt sabiedrības iecietību un toleranci, kā arī par citiem aktuāliem starpkultūru komunikācijas jautājumiem: kultūras aspekts starpkultūru komunikācijā, valodas vides nozīme, starpkultūru komunikācijs sociālais un pilsoniskais aspekts.
 
Izdegšanas sindroms un stresa pārvaldīšana (18h)
Tikai pozitīvi noskaņots, atpūties, aktīvs un radošs cilvēks spēj veidot savu dzīvi un realizēt profesionālo darbību kvalitatīvi un pilnvērtīgi. Valsts pamatizglītības standarts, kā vienu no galvenajiem mērķiem, paredz veicināt izglītojamā harmoniskas personības veidošanos un attīstību, kā arī nodrošināt ar sabiedriskajai un personiskajai dzīvei nepieciešamajām pamatzināšanām un pamatprasmēm. Izglītības darbinieki ikdienā saskaras ar problēmsituācijām, prasībām un atbildību, kas ne vienmēr ir atbilstoša spējām tās uzņemties un realizēt. Ikdienas darba slodzes un dzīves pieaugošo izglītošanās prasību dēļ, skolas darbinieki reti vērš uzmanību paši sev, savai personībai un dzīves kvalitātes izvērtēšanai, kas, īpaši mācību gada beigās, ved pie spēku izsīkuma un „izdegšanas”. Tāpēc ir svarīgi parādīt pedagogiem gan saikni starp viņu pašsajūtu, pašpārliecinātību un profesionālo veiksmi, kā arī skolas un personīgo resursu izmatošanas iespējām personīgās un profesionālās dzīves kvalitātes uzlabošanai. Kursu laikā dalībniekiem tiks veidota izpratne par stresa un izdegšanas saikni, attīstības posmiem, pazīmēm un simptomiem, attīstīta pašanalīzes prasme un spēja pilnveidot savu personību, kā arī gūtas iemaņas, kā efektīvi izvairīties un novērst stresu un „izdegšanu”.
 
Konfliktu risināšana (12 h)
Pedagoga darba kvalitāti nosaka pedagoga profesionālā kompetence, kā arī personības kapacitāte un spēja arvien paplašināt izpratnes un pieņemšanas robežas, elastīga uztvere un uzvedība, kas padara ikdienas saskarsmi ar ļoti atšķirīgiem cilvēkiem vairāk profesionālu. Līdz ar to konfliktu risināšanas prasmju attīstīšanai ir nozīmīga loma personības kompetences pilnveidošanā. Kursu laikā veidosies dalībnieku izpratne par saskarsmes veidošanu, konfliktu cēloņiem un emocionālajām reakcijām, par uzvedības mērķu saistību ar konfliktiem un iespējām konfliktu mazināšanā, pilnveidosies konfliktu identificēšanas un risināšanas prasmes, rastas iespējas lietot un vingrināt gūtās prasmes un iemaņas. Programma veidota balstoties uz pieredzi konsultēšanas  un skolu psihologu darbā un jaunākajām atziņām pedagoģijā un psiholoģijā.
 
Kritiskās domāšanas attīstīšana dažādos mācību priekšmetos (36 h)
Mūsdienīgs skolotājs vēlas, lai skolēni būtu aktīvi un domājoši, lai viņu izaugsme un sasniegumi uzlabotos, lai kopā ar skolēniem izdotos mācības padarīt mērķtiecīgas un aizraujošas, lai darbs skolā sniegtu gandarījumu. Tomēr ne katrreiz šāda rezultāta sasniegšanai pietiek zināšanu, prasmju un spēka. Piedaloties seminārā, skolotāji apgūst darba metodes, kas veicina skolēnu:

 • prasmi domāt kritiski, būt zinātkāriem, izvirzīt alternatīvas jau izteiktiem viedokļiem, izveidot savu viedokli un to aizstāvēt, rūpīgi pārdomāt citu izteiktos argumentus, pārbaudot to loģiku un pamatojumu;
 • spēju pašiem uzņemties atbildību par mācīšanos. Nevis pasīvi uztvert skolotāja sniegtās zināšanas, bet mācīties izzinot, lasot, rakstot, diskutējot, meklējot informācijas avotus un lietojot dažādus mācīšanās stilus;
 • iemaņas strādāt kopā ar citiem, uzmanīgi un ar cieņu klausoties, pārliecinoši un pieklājīgi izsakot viedokli, dodot savu ieguldījumu kopīgo risinājumu izstrādāšanā, darbojoties kā atbildīgam un apzinīgam grupas dalībniekam;
 • vēlēšanos kļūt par cilvēkiem, kuri mācās visu mūžu, saglabājot vēlmi izzināt un vienmēr uzzināt kaut ko jaunu.

Kritiskā domāšana vēsturē un sociālajās zinībās (36 h)
Kursu programma dod iespēju pilnveidot darba metodes un līdzdarboties teorētiski praktiskajās nodarbībās, kurās dota iespēja iepazīties ar kritiskās domāšanas būtību un principu sistēmu, dažādiem rakstu darbu veidiem vēsturē un sociālajās zinībās, argumentu izvēli, grafisko organizētāju pielietojumu, diskusijām. Kursu programmas laikā skolotāji apgūst darba metodes, kuras veicina skolēnu prasmi domāt kritiski, spēju pašiem uzņemties atbildību par mācīšanās procesu, iemaņas strādāt kopā ar citiem.

Tiesiskuma izpratnes un pilsoniskās atbildības veicināšana mācību procesā (18 h)
Programma skolotājiem sniegs ieskatu jaunākajās tendencēs politikas un tiesību un sociālo zinību mācību priekšmetu standartu prasību īstenošanā un klases audzinātāja stundu programmas realizācijā.
Tiks paplašināta skolotāju izpratne par demokrātisku sabiedrību, demokrātijas pamatvērtībām, pilsoņu pienākumiem un atbildību demokrātiskā valstī. Dalībnieki saņems informāciju par korupciju, tās izpausmēm, cēloņiem un sekām, iepazīsies ar likumdošanu korupcijas novēršanas jomā un tiesiskās atbildības jomā. Dalībnieki gūs dziļāku izpratni par skolēnu pilsoniskās līdzdalības aktivitāšu īstenošanas metodiku stundās un ārpus tām. Tiks apgūta interaktīva metodika tiesiskuma jautājumu apguvē. Dalībnieki pilnveidos savu pedagoģisko kompetenci skolēnu tiesiskās apziņas un pozitīvu pilsoniska rakstura iezīmju veidošanā.
 
Kritiskās domāšanas attīstīšanas pieeja mācību materiālos un mācību grāmatās (12 h)
Programmas sniedz ieskatu, kā ar mācību materiālu un mācību grāmatu palīdzību attīstīt skolēnu domāšanas prasmes, kas mūsdienīgā mācību procesā palīdz labāk izprast un izmantot  informācijas jēgu un nozīmību, atrast būtiskāko daudzveidībā, pilnveidot savu uzskatu sistēmu un argumentāciju, lēmumu pieņemšanu.
Programma dod iespēju mācību materiālu un grāmatu veidotājiem padziļināt izpratni par kritiskās domāšanas attīstīšanas pieeju, principiem un metodēm, kā arī veicināt šīs pieejas apzinātu un sistemātisku ievērošanu mācību materiālu izveidē.
 
Skolēna vērtību sistēmas veidošanās izglītības procesā (12 h)
Piedāvātā tālākizglītības programma ļaus izprast, kā mūsdienu mainīgajā pasaulē nodrošināt vērtību un tikumisko principu iedzīvināšanu ikdienas dzīvē. Programmas īstenošanas gaitā pedagogi izzinās garīgās un materiālās vērtības 21.gadsimtā, iepazīsies ar 21. gadsimta galvenajām pretrunām un to risinājumiem, analizēs izglītības programmās apgūstamās vērtības, veidos izpratni par pilsoniskām rakstura iezīmēm un attieksmēm, par patriotisma un nacionālās apziņas veidošanas iespējām mācību procesā un ārpusstundu darbā. Programma piedāvā izzināt ģimenes un izglītības iestādes sadarbības veidus, akcentējot skolas un vecāku pienākumus un uzdevumus vērtībizglītības īstenošanā. Balstoties uz jaunākajām pedagoģiskajām atziņām, tiks piedāvāta metodika, kas balstās uz aktīvu dalībnieku iesaistīšanu un pieredzes aktualizēšanu izziņas procesos - programma nodrošinās teorētisko zināšanu sabalansētību ar praktiskajām nodarbībām, nodarbībās tiks piedāvāta interaktīva un uz kritisko domāšanu balstīta metodika. Programma veidota uz IAC īstenotajiem projektiem, kā arī praksē pārbaudītiem pedagogu kvalifikācijas pilnveidošanas kursu materiāliem.
 
Pozitīvā domāšana (12 h)
Tālākizglītības programma būs labs palīgs skolotāju pašpilnveides kompetences attīstīšanā, jo profesionālu skolotāju darbību raksturo personības līdzsvarotība, spēja pielāgoties pārmaiņām, kā arī spēja pieņemt atšķirīgo. Pedagogam vienmēr aktuāla ir arī sevis pašanalīze - lai spētu apzināt savus ne pārāk veiksmīgos, bieži arī disfunkcionālos paradumus gan uzvedībā, gan domāšanā. Pozitīvās domāšanas jēdziens nav tikai tas, kā cilvēks domā par apkārtējo pasauli, bet arī tas, kā viņš spēj apzināt un izvirzīt savus mērķus, attīstīt savus resursus un veidot harmoniskāku saskarsmes procesu ar apkārtējiem cilvēkiem – skolēniem, vecākiem, kolēģiem, administrāciju.
 
Klašu audzinātāja profesionālās kompetences pilnveide skolēnu personības veidošanai (36h)
Programma veidota, lai sekmētu izglītības iestāžu, sabiedrības un vecāku, kā izglītības pasūtītāju, līdzatbildību izglītības procesa norisē un pilnveidotu klases audzinātāju un skolas administrācijas savstarpējo sadarbību skolas komandā. Programmā visvairāk akcentēta audzinātāja darbība izglītības iestādē, sniedzot atbalstu skolēna personības attīstībā, kā arī veiksmīgā karjeras izvēlē, plānojot un vadot efektīvas audzinātājstundas, īstenojot mūsdienu prasībām atbilstošas vecāku sapulces un nodrošinot individuālu sadarbību ar ģimenēm. Dalībnieki programmas ietvaros pilnveidos prasmi veidot labvēlīgu vidi, kurā skolotājam ir būtiska motivētāja loma, nostiprinot savstarpējo uzticēšanos starp skolu un ģimeni konstruktīva un līdzvērtīga dialoga uzturēšanai.
 
Līdzdalības un līderības prasmju attīstīšana jauniešos jeb Demokrātiska valsts darbībā etniskās integrācijas un pilsoniskās līdzdalības nodrošināšanai (18h)
Programma izstrādāta izglītotājiem, kuri strādā ar jauniešiem un organizē dažādas ārpusskolas aktivitātes, kas vērstas uz jaunatnes līdzdalību sabiedrības dzīvē. Programma domāta cilvēkiem, kuriem ir zināšanas par sabiedrības norisēm, bet nepieciešams atbalsts mērķtiecīgā jaunatnes darba virzīšanā un dažādu aktivitāšu praktiskā organizēšanā. Programmas izstrādāta balstoties uz demokrātiskas sabiedrības pamatvērtībām – cieņu pret citiem, toleranci, sadarbību, atbildību par savu rīcību, līdzjūtību un godīgumu. Programma piedāvā metodiku, kā pieņemt lēmumus, saskatīt problēmas sabiedrības dzīvē un izvēlēties tām piemērotākos risinājumus, kā prezentēt savas idejas un panākt, lai tajās ieklausās citi. Dalībnieki kursa laikā saņem izdales materiālus darbam ar jauniešiem.
 
Daudzveidīgas pieejas bibliotekāru darbā lasīšanas un kultūrdialoga veicināšanai (36h)
Kursa dalībnieki pilnveidos savu sociokultūras kompetenci, iegūstot zināšanas, izpratni un pieredzi par kultūru, tās daudzveidību un dažādajām izpausmēm. Dalībnieki attīstīs prasmi saskatīt kopīgo un atšķirīgo dažādu kultūru aspektā, kā arī papildinās izpratni par kultūru dialogu un tā nozīmi mūsdienu daudzkultūru sabiedrībā. Praktiski darbojoties, dalībnieki attīstīs prasmi izmantot kritiskās domāšanas (KD) pieeju, lietojot daudzveidīgas stratēģijas bibliotēkas apmeklētāju izpratnes veidošanai par kultūru dialoga aktualitāti un lasīšanas veicināšanai. Dalībniekiem būs iespēja analizēt savu pieredzi, patstāvīgi plānot turpmāko darbību. Kursa saturā ir ietverts mūsdienīgs teorētisks un metodisks materiāls, aktualitātes bibliotēku darbā un bērnu un jauniešu literatūrā, kā arī to praktisks pielietojums bibliotekāra ikdienas darbā.
 
Iekļaujošas izglītības indekss, saturs un metodika, jeb Skola visiem (36h)
Iekļaujoša izglītība piedāvā vienādas iespējas visiem bērniem un jauniešiem, neatkarīgi no viņu vajadzībām un spējām, mantiskā, sociālā stāvokļa, rases, tautības, dzimuma, reliģijas un politiskās pārliecības, veselības stāvokļa, dzīvesvietas un nodarbošanās pieejamā, cienošā un atbalstošā vidē, piedaloties izglītības procesā un gūstot sasniegumus. Tādējādi skola, kas realizē iekļaujošu izglītību, ir skola visiem.
Iekļaujošas izglītības indekss ir Lielbritānijā izstrādāta un pasaulē vairākās valstīs aprobēta metodika, kas palīdz skolām veidoties un attīstīties par iekļaujošām skolām, kuras savā attīstībā balstās uz iekļaujošas sabiedrības vērtībām un iekļaujošas izglītības principiem.
Programmas mērķis ir dot iespēju dalībniekiem apgūt Iekļaujošas izglītības indeksa saturu un realizācijas metodiku. Programmas ietvaros pedagogi, skolas administrācija un citi skolas darbinieki gūs izpratni par Indeksu iekļaujošai izglītībai, tā darbības principiem un izmantošanu skolas praktiskajā darbībā kā instrumentu, kas palīdzētu attīstīt skolu par iekļaujošu skolu. Dalībnieki nostiprinās izpratni par to, kas ir iekļaujoša skola un kādi ir iekļaujošas izglītības darbības pamatprincipi skolā. Skolu pedagogi, skolas administrācija un citu skolas darbinieki tiks aicināti analizēt skolā un klasē notiekošo Iekļaujošas izglītības indeksa un iekļaujošas skolas kontekstā.
 
Iekļaujoša skola iekļaujošā sabiedrībā (12h)
Programmas mērķis ir veicināt pedagogu, skolas administrācijas un citu skolas darbinieku vienotu izpratni par to, kas ir iekļaujoša izglītība un iekļaujoša skola. Programmā dalībnieki gūs iekļaujošas izglītības vēsturisko, filozofisko un teorētisko pamatu. Programmā tiks izvērtēta Latvijas kā demokrātiskas un humānas valsts likumdošana un izglītības politika iekļaujošas izglītības kontekstā. Pedagogi būs guvuši pamatojumu esošajiem procesiem izglītības sistēmā, spējot izvērtēt tos iekļaujošas izglītības kontekstā. Dalībnieki spēs atpazīt un diferencēt daudzveidīgos procesus (no izolācijas un segregācijas līdz integrācijai un iekļaujošai izglītībai) savā izglītības iestādē. Pedagogi būs apguvuši jēdzienus iekļaujoša izglītība un iekļaujoša skola, kā arī iekļaujošas izglītības principus.
 
Jaunākās mācību metodes skolēniem ar speciālām vajadzībām speciālās izglītības un vispārējās izglītības skolu pedagogiem (36h)
Programmas mērķis ir iekļaujošas sabiedrības vērtību iedzīvināšana Latvijas sabiedrībā. Programma atklāj principus, kā mērķtiecīgi veidot sabiedrības interesēm un vajadzībām labvēlīgu vidi, sadarbību ar izglītības darbiniekiem, vecākiem, institūcijām, veidojot komandu.
Programmas saturs balstīts uz jaunākajām atziņām, metodēm un pētījumiem pedagoģijā, psiholoģijā, medicīnā un iekļaujošajā izglītībā.
Programmā pedagogi apgūst to, kā, izzinot bērnu attīstības specifiku, nosakot attīstības traucējumu veidus un attīstības iespējas, tiek veicināta bērna attīstība iekļaujošā klasē, kā arī strādājot ar individuālās attīstības plāniem. Kursa programmas laikā varēs apgūt pedagoģiskā procesa organizēšanu vispārizglītojošās un speciālajās skolās, ņemot vērā, ka klasē ir bērni ar speciālajām vajadzībām un īpašajām vajadzībām.
 
Starpkultūru dialoga veicināšana (36h)
Kursa dalībnieki iegūs zināšanas un izpratni par starpkultūru komunikācijas pamatjēdzieniem, attīstīs starpkultūru saskarsmes un komunikācijas prasmes, papildinās zināšanas par dažādām sociālajām grupām, saskatīs un izpratīs konfliktu veidošanās cēloņus. Attīstīs prasmi izvēlēties optimālu uzvedības modeli konkrētās starpkultūru saskarsmes situācijās. Caur praktisku salīdzināšanu un pētīšanu iepazīs reālo situāciju reģionā, valstī. Dalībnieki ar simulācijas un lomu spēļu palīdzību pilnveidos prasmes izzināt sevi un argumentēt savu rīcību, veicinot pozitīvu domāšanu. Kursa satura īstenošana balstās uz teorētiskā materiāla apguvi un tā pielietojumu ikdienas praksē.
 
Pilsoniskās līdzdalības un tiesiskās atbildības mācīšanas iespējas skolā jeb Tiesiskas, demokrātiskas valsts darbības principi (36h)
Kursu programma izstrādāta, balstoties uz politikas un tiesību, Latvijas un pasaules vēstures, sociālo zinību mācību priekšmetu standartu noteiktajām prasībām, kā arī Valsts jaunatnes iniciatīvu centra izstrādāto klases audzinātāja stundu programmas parauga rekomendācijām. Programmas mērķis ir sniegt atbalstu pedagogiem veidojot zinošus atbildīgus un pilsoņus, kuri izprot pilsoniskas līdzdalības nozīmi sabiedrības un valsts veidošanā. Kursu programma piedāvā ieskatu jautājumos par pilsonisku sabiedrību, politisku līdzdalību, indivīdu un varu. Programma piedāvā apgūt teorētiskas zināšanas, izmantojot interaktīvu metodiku. Dalībnieki nodarbību laikā tiek rosināti izteikt savu viedokli gan par dažādiem satura jautājumiem, gan par piedāvāto metodiku. Programma paredz dalībnieku pieredzes apmaiņu un praktisku darbu izstrādājot kāda satura jautājuma apguvi klasē.
 
Pienākumi, tiesības un atbildības izpratne pedagoģiskajā procesā (12h)
Programmas īstenošanas gaitā pedagogi iepazīsies ar aktualitātēm pienākumu, tiesību un atbildības normatīvajā regulējumā, metodiskiem paņēmieniem atbildīgu lēmumu pieņemšanai izvēles situācijās un rīcības pašvērtējuma stratēģijām. Respektējot sabiedrības daudzveidību, tiks akcentēti līdztiesības un dažādības problēmu risināšanas jautājumi izglītības iestādē un tolerances veidošanas sistēmiskie pamati un rīcības stratēģijas. Apzinoties globālās pasaules izaicinājumus, uzmanība tiks pievērsta arī pilsoniskās un nacionālās apziņas veicināšanas iespējām mācību un audzināšanas procesā. Programma nodrošinās teorētisko zināšana sabalansētību ar praktiskajām, nodarbībās tiks piedāvāta interaktīva un uz kritisko domāšanu balstīta metodika. Programma nodrošinās pedagoģiskās sadarbības modeļu analīzi mērķtiecīgai un apzinātai bērnu attīstības virzībai.
 
Daudzveidīga, skolēna izziņas aktivitāti un radošumu veicinoša mācību procesa īstenošana literatūrā (24h)
Programma veidota, lai nodrošinātu saturisku un metodisku atbalstu pedagogiem – latviešu valodas un literatūras skolotājiem, iepazīstoties ar aktualitātēm bērnu un jaunatnes literatūrā mūsdienu pasaules literatūras procesa kontekstā, ar dažādu lasīšanas veicināšanas programmu un pasākumu organizēšanas pieredzi, ar vērtībizglītības aktualitātēm, ar moderno tehnoloģiju izmantošanas iespējām literatūras stundās. Programmā tiks nodrošināta teorētisko zināšana sabalansētība ar praktisko darbību. Semināru nodarbībās dalībnieki apgūs un pilnveidos prasmes izmantot daudzveidīgas metodiskās pieejas - radošās darbnīcas, diskusijas, lasīšanas seminārus, lasīšanu grupās, dramatizēšanu u.c. – skolēnu iesaistīšanai aktīvā izziņas darbībā un pamatizglītības un vidējās izglītības standartā izvirzīto mērķu sasniegšanai. Īpaša uzmanība tiks veltīta pēctecības nodrošināšanai, īstenojot pamatizglītības un vidējās izglītības standartu, mācību satura apguves plānošanas, īstenošanas, kā arī vērtēšanas un pašvērtējuma prasmju pilnveidei.
 
Motivācijas programma “Es ar sevi, es ar citiem” (18 h)

 • piedāvā uzlabot komunikācijas prasmes (praktiskā darbībā atklāt komunikācijas pamatlikumus, izjust dažādas komunikāciju veicinošas un traucējošas situācijas, noskaidrot ceļus, kā pārvarēt komunikatīvās barjeras, trenēt klausīšanās un argumentēšanas prasmes, pārbaudīt ķermeņa valodas lomu efektīvā saziņā);
 • palīdz izprast konfliktu un problēmu risināšanas stratēģijas, pielietot iegūtās zināšanas konfliktoloģijā ikdienas situācijās;
 • padziļina izpratni par to, kāda ir dažādu normatīvo aktu hierarhija un kā visās dzīves jomās mūsu ikdienu regulē dažādi likumi.

Motivācijas programma “Es ģimenē” (18 h)

 • veicina izpratni par ģimenes tradīciju lomu ģimenes stiprināšanā;
 • motivē uzņemties atbildības, aktualizē stresa novēršanas paņēmienus, akcentējot personīgo jūtīguma dažādību stresa situācijās;
 • rosina efektīvāk izmantot laiku, izzinot laika plānošanas metodes;
 • veicina efektīvu lēmumu pieņemšanu, plānojot ģimenes budžetu.

Motivācijas programma “Es pašvaldībā, valstī” (18 h)

 • veido piederības sajūtu savai kopienai, valstij;
 • attīsta pilsoniskās līdzdalības prasmes;
 • sniedz zināšanas un prasmes sadarbības veidošanā, piedāvā izzināt personīgo motivāciju un iespējamās lomas komandas darbībā;
 • attīsta konsensusa lēmumu pieņemšanas prasmes situācijās, kad lēmumi jāpieņem grupā.

Motivācijas programma “Es darba tirgū” (18 h)

 • veicina adekvātu pašnovērtējumu par savām iespējām darba tirgū;
 • pilnveido izpratni par tendencēm darba tirgū;
 • attīsta prasmes būtisku lietišķo rakstu noformēšanā;
 • sniedz zināšanas par darba meklēšanas iespējām;
 • uzlabo praktiskas iemaņas informācijas iegūšanā un analīzē, kā arī darba intervijas sagatavošanā un intervijas sniegšanā.

Efektīva profesionālā darbība komandā (18 h)
Kursu programmā dalībniekiem tiek piedāvāta teorētiska informācija un praktiski darba paņēmieni profesionālas komandas veidošanai izglītības iestādē. Dalībnieki apgūst komandas efektīvas darbības pamatprincipus un nosacījumus, ko nozīmē profesionālā darbība pārmaiņu procesā, dažādi vadības stili, dominējošās uzvedības tendences saskarsmē. Kursa dalībnieki pilnveido savas zināšanas par komandas veidošanas gaitu, līdera un pārējo komandas dalībnieku lomām, apgūst profesionālai darbībai komandā noderīgas prasmes – mērķu izvirzīšanu, problēmu risināšanu, lēmumu pieņemšanu, sarunu un diskusiju vadīšanu u.c.

Projekts kā līdzeklis organizācijas mērķu īstenošanai (18-24 h)
Dalībnieki teorētiski un praktiski apgūst projektu veidošanas metodiku. Kursu programmā sniegtā informācija palīdzēs dalībniekiem noskaidrot un izvērtēt dažādus finanšu piesaistes veidus.
Saturā iekļauts pārskats par labāko Latvijas un ārzemju pieredzi projektu veidošanā un finanšu piesaistē izglītības iestādēm. Dalībniekiem tiek piedāvāta iespēja izvērtēt līdzšinējo savas organizācijas finanšu piesaistes stratēģiju, praktiski izstrādāt projekta pieteikumu un saņemt eksperta vērtējumu un ieteikumus.

Daudzveidīgā vērtēšana (18 h)
Kursa programma par vērtēšanu, kas mijoties teorijai un praksei, piedāvā apgūt dažādas vērtēšanas metodes un vērtēšanas veidus (formatīvo, summatīvo, robežvērtēšanu), to vietu un lomu mācību procesā, un vērtēšanas sistēmas izstrādi katrā mācību priekšmetā, pilnveidojot prasmi plānot un veikt objektīvu, sistemātisku skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanu.
Kursu programma sniedz priekšstatu arī par pārbaudes darbu kā vērtēšanas formu mērķi un lomu mācību procesā, iepazīstina ar pārbaudes darbu veidošanas metodiku, vērtēšanas kritērijiem un veidiem, pilnveido prasmi analizēt pārbaudes darbu.

Stundu vērošana - līdzeklis skolotāju profesionālai pilnveidei (18-24 h)
Kurss paredzēts skolotāju skolotājiem, kuri vada topošo skolotāju praksi, skolu administratoriem, kuru pienākumos ietilpst skolas mācību procesa pārraudzīšana, kā arī katram skolotājam-profesionālim, kurš analizē un vērtē savu darbu un ir gatavs sadarboties un atbalstīt kolēģi. Nodarbībās tiek apzināti stundu vērošanas mērķi, piedāvāts mācīšanās un atbalsta sniegšanas soļu modelis, analizētas dažādu vērošanas paņēmienu izmantošanas un iegūto datu pielietošanas iespējas. Analīzei tiek piedāvāti dati un secinājumi, kas gūti IZM ISAP darbības gaitā. Dalībniekiem ir iespēja pašiem izvēlēties, izmēģināt un vērtēt mācību stundas vērošanas instrumentus.

Maksimālu smadzeņu potenciālu katrā stundā (18-24 h)
Paplašinoties izpratnei par to, kā darbojas smadzenes, pilnveidojas arī izpratne par to, kā skolēni mācās. Tas palīdz skolotājam plānot mācību stundas, pamatojoties uz izziņu un to veicinošām metodēm, atmiņas veidiem, mācīšanās procesa cikliskumu tā, lai pēc iespējas pilnvērtīgāk izmantotu katra skolēna esošās attīstības iespējas. Kursu programmas laikā katrs dalībnieks izstrādā stundas plānu, balstoties uz seminārā gūto informāciju un atziņām.

Nevaldāma klase jeb Par ko liecina klases uzvedība (18-24 h)
Nozīmīgu daļu no mācību stundas skolotājs diemžēl pavada, risinot dažādas organizatoriskas un disciplīnas problēmas, nevis visu uzmanību veltot mācīšanās procesam. Kursu programma piedāvā stratēģijas, kā tikt galā ar klasi – izvirzīt skaidras un pamatotas prasības un uzdevumus, nodarbināt visus skolēnus, novērst iespējamus uzvedības pārkāpumus, adekvāti reaģēt uz noteikumu pārkāpumiem, kā arī palīdz izstrādāt plānu, kas novērsīs daudzas iespējamās uzvedības problēmas klasē. Līdz ar to visiem skolēniem un arī skolotājam iespējams vairāk laika izmantot mērķtiecīgam mācību darbam.

Kāpēc man tas jādara? vai Kā motivēt skolēnus? (18-24 h)
Droši vien katrs skolotājs vismaz reizi savā darba mūžā ir teicis: „Šim bērnam nav motivācijas mācīties!” Kursu programma piedāvā pārbaudītas idejas: ko un kā darīt, lai skolēni būtu motivēti mācību darbam. Seminārs palīdz apgūt praktiskus paņēmienus, kā jaunākos zinātniskos atklājumus par cilvēka domāšanas procesiem iedzīvināt ikdienas klases dzīvē. Semināra laikā skolotājiem ir iespēja pašiem izmēģināt piedāvātās stratēģijas skolēnu mācību motivācijas veidošanā.

Skolotājs - savas darbības pētnieks (18 h)
Programmā tiek piedāvāts teorētiskais pamatojums un praktiskā pieredze, kā skolotājs var kļūt par savas pedagoģiskās darbības pētnieku, labāk izprast, kuri no izmantotajiem paņēmieniem un pieejām vislabāk palīdz konkrētiem skolēniem sekmīgi mācīties. Dalībnieki iepazīstas ar praktiskām metodēm savas darbības pētījumu veikšanai un izvērtēšanai, kā arī gūst priekšstatu par iespējām, kā iegūtos rezultātus izmantot pedagoģiskās darbības pilnveidošanai.

Saskarsmes un sadarbības prasmju apguve pirmsskolā. Kā saistoši un interesanti apgūt jēdziens atbildība, vara, taisnīgums un privātums (36 h)
Programma piedāvā teorētiskās zināšanas un metodiku demokrātiskas vides nodrošināšanā (piem., kā vērtēt savu un citu rīcību;kā piedalīties lēmumu pieņemšanā grupiņā, ģimenē; kā izvēlēties rotaļas vadītāju; kā mērķtiecīgi un atbildīgi sadarboties; kā strādāt ar informāciju; kā veidot izpratni par cilvēka un sabiedrības attīstības norisēm). Programma tiek apgūta, izmantojot darba burtnīcas un stāstu grāmatas tēmās „Vara” , „Atbildība”, „Taisnīgums” un „Privātums”. Metodiskie materiāli veicina bērnu sociālo un izziņas, kā arī akadēmisko prasmju attīstīšanu, argumentētu viedokļu izteikšanu, informācijas analīzi un apkopošanu, pilsonisko līdzdalību.

Sociālo zinību un vēstures mācīšana pamatskolā (24 h)
Praktisks seminārs, kurā galvenokārt uzsvērta interaktīvu metožu, t.sk., darbības projektu izmantošana, mācot sociālās zinības, veidojot starppriekšmetu saikni ar vēsturi un citiem mācību priekšmetiem, kā arī organizējot skolas līdzpārvaldes darbību un iesaistoties citās apkārtējās sabiedrības norisēs.
Kursu programmā iestrādāta Sorosa fonda – Latvija projekta „Cilvēks sabiedrībā” gaitā gūtā pieredze.

Ētiskās un pilsoniskās izglītības jautājumu apgguve viduslaiku vēstures kontekstā (24 h)
Programma, kas domāta sociālo zinību, literatūras un vēstures skolotājiem, kā arī klašu audzinātājiem, piedāvā praktisku modeli starppriekšmetu saiknes veidošanai vienas klases ietvaros, lai sasniegtu visai skolai un izglītības procesam būtiskus mērķus. Izmantojot tekstus no viduslaiku vēstures, dažādu laika periodu literatūras fragmentus, kā arī mūsdienu publicistikas un preses materiālus, tiek runāts par dažādām sabiedrības grupām būtiskām vērtībām, to līdzībām un atšķirībām dažādos laikos un dažādu iemeslu pēc, toleranci, daudzveidību un sadarbību, indivīda un varas attiecībām un citiem aktuāliem jautājumiem.
Skolotājiem tiek piedāvāts apgūt tekstu atlases un metodikas izvēles principus, pilnveidot nodarbības plānošanas prasmes, kā arī praktiski izmēģināt dažus no piedāvātajiem nodarbību plāniem, redzot, kā vispārcilvēciskas vērtības – pienākumi un atsacīšanās, piederība un tolerance, minējumi un īstenība, saimnieciskums, slava, laika vērtība, līdzvērtīga pastāvēšana, miers, drošība, izvēle u.c. uztvertas agrāk un mūsdienās. Pēc kursa beigšanas semināra dalībnieki saņem metodisko materiālu ar nodarbību plāniem un tekstu paraugiem.

Efektīvas skolēnu līdzpārvaldes veidošana (18 h)
Šī programma domāta klašu audzinātājiem, ārpusklases darba organizatoriem un skolēnu līdzpārvaldes darba konsultantiem, kā arī skolu administrācijas pārstāvjiem. Teorētiskās un praktiskās nodarbībās tiek nostiprināta izpratne par skolēnu līdzpārvaldes lomu mūsdienīgas skolas kultūras un vides veidošanā, skolas administrācijas lomu efektīvas līdzpārvaldes darbības nodrošināšanā, sniegti piemēri komandas veidošanas, vadītāju un pārstāvju izvirzīšanas, pienākumu formulēšanas un citu būtisku uzdevumu veikšanas metodikai un pieejai. Dalībniekiem tiek piedāvāti arī dažādi interaktīvi paņēmieni darbam ar jauniešu auditoriju, kā arī iespēja iepazīties ar Latvijas skolās uzkrātu pieredzi. Pēc kursa beigšanas semināra dalībnieki saņem pieredzes krājumu par skolēnu līdzpārvaldes darbību Latvijas skolās.

Darbības projekta "Pilsonis" metodika (18 h)
Programma piedāvā ikviena mācību priekšmeta skolotājam metodisku atbalstu darbības projekta vadīšanā savā mācību priekšmetā vai klases audzināšanas darbā. Darbības projekts „Pilsonis” ir strukturēts veids, kā padziļināti analizēt un pētīt kādu mācību tēmu vai vietējās sabiedrības problēmu. Programmas ietvaros pedagogi apgūst projekta vadīšanas metodiku, prasmes darbā ar daudzveidīgiem informācijas avotiem strukturētas informācijas izklāsta iemaņas, izstrādā un aprobē projekta vērtēšanas kritērijus.
Metodika piemērota darbam ar 5.-12.klašu skolēniem. Programmas dalībnieki saņem kvalitatīvu izdales materiālu un informāciju par papildus pētniecības iespējām.

Kā strādāt pieaugušo auditorijā (24 h)
Kursu programma piedāvā apgūt teorētiskas atziņas un praktiskas idejas darbam pieaugušo auditorijā: sniedzot ieskatu pieaugušo mācīšanās un mācīšanas stilu izmantošanā, mācību metožu mērķtiecīgas izvēles un specifikas ievērošanai darbā ar pieaugušajiem. Programmas darbs tiek organizēts interaktīvi – teoriju un praksi apgūstot, modelējot un analizējot procesu.

Laika menedžments (18 h)
Kursu programma dod iespēju padomāt par cilvēka attiecībām ar laiku mūsdienu pasaulē, izvērtēt svarīgo un steidzamo, iegūt prasmes, kā efektīvāk izmantot darba dienu, iegūt vairāk laika sev, noteikt prioritātes un apgūt paņēmienus cīņai ar laika zagļiem. Programmā ir iespēja apzināties laika menedžmenta saikni ar personīgajām prioritātēm un vērtībām; noskaidrot faktorus, kas nosaka nepieciešamību izvēlēties starp ikdienas steidzamajiem darbiem un ilgtermiņa mērķu sasniegšanai nepieciešamajām darbībām; apgūt paņēmienus, kā veikt optimālu izvēli un mainīt attieksmi gadījumos, ja notiekošo nevaram ietekmēt.

Skolas tēla veidošana un mārketings (18-24 h)
Kursu programmas dalībnieki gūst vai pilnveido izpratni par to, kas ir skolas mārketings un kā to iespējams mērķtiecīgi izmantot skolas mērķu īstenošanai. Teorija un prakse par mārketingu, organizācijas kultūru un sabiedriskajām attiecībām palīdz izstrādāt stratēģiju, kas veicina pozitīva skolas tēla veidošanu un nostiprināšanu. Seminārā tiek sniegti daudzi praktiski piemēri.