IN ENGLISH


Dzirnavu iela 34a – 8,
Rīga LV-1010,
Latvija
Tālrunis: 67503730
Fakss: 67503729
e-pasts: iac@latnet.lv

 

Projekts „Starpkultūru saskarsme, daudzveidība un tolerance”

Nr. IF/2009/3.1./7

Projekts tiek īstenots Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda 2009.gada programmas ietvaros ar Eiropas Savienības (75%) un Latvijas valsts budžeta (25%) finansējumu.
 

Eiropas trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda darbības mērķis ir trešo valstu valstspiederīgo integrācija Latvijas sabiedrībā, veicinot sabiedrības iecietību, toleranci un uzlabojot pedagogu kompetenci darbā ar trešo valstu valstspiederīgajiem.


Projekta nepieciešamības pamatojums

Projekts izstrādāts, balstoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2010.gada 16. novembra noteikumiem Nr. 1043 par trešo valstu valstpiederīgo integrācijas fonda 2009. gada programmas aktivitāšu īstenošanu 3.1. aktivitātes ietvaros - mācību kursus izstrādāšanu un ieviešanu valsts iestāžu darbiniekiem, vietējo pašvaldību pārstāvjiem, sociālajiem darbiniekiem, medicīnas personālam, biedrību un nodibinājumu un starptautisko organizāciju pārstāvjiem u.c. speciālistiem, kuri nodrošina pakalpojumus trešo valstu valstspiederīgajiem. Projekts vērsts uz 3.1. aktivitātē fonda projekta ietvaros paredzētajiem 121.2. pasākumiem - Skolotāju apmācībām darbam klasē ar imigrantu bērniem.

Trešo valstu valstspiederīgo integrāciju Latvijā regulē vairāki tiesību akti un politikas plānošanas dokumenti: Pilsonības likums, Imigrācijas likums, Likums par Eiropas Kopienas pastāvīgā iedzīvotāja statusu Latvijas Republikā, MK Noteikumi par darba atļaujām ārzemniekiem, MK Uzturēšanās atļauju noteikumi. Latvijas politiku Trešo valstu valstpiederīgo integrācijas jomā nosaka Nacionālā iecietības veicināšanas programma 2006. – 2009. gadam. Programma nosaka, ka Latvijā sabiedrības integrācijas ilgtermiņa mērķis ir ap kopīgām vērtībām saliedēta sabiedrība. Skola un skolotāji ir tā sabiedrības daļa, kura ikdienā tieši saskaras ar trešo valsts valstspiederīgajiem un viņu ģimenes locekļiem un ieņem nozīmīgu lomu priekšstatu veidošanā par sabiedrību, iekļaujošas attieksmes un prakses veidošanā, kā arī abpusējas bagātināšanās un sociālās saskaņas veicināšanā.

Kā uzsvērts Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas 2010.gadā izstrādāto Sabiedrības integrācijas politikas pamatnostādņu projektā, sabiedrības integrācijas politikas virsmērķis ir saliedēta sabiedrība demokrātiskas, nacionālas Latvijas valsts līdzsvarotai attīstībai, veidojot vidi cieņpilnai attieksmei, sadarbībai un vienlīdzības principa ievērošanai. Lai to sasniegtu, izvirzīti četri galvenie integrācijas virzieni: valstiskās identitātes stiprināšana, starpkultūru dialoga attīstība, diskriminācijas novēršana, iecietības veicināšana un imigrantu integrācija. Projekts „Starpkultūru saskarsme, daudzveidība un tolerance” virzīts uz trīs minēto virzienu iedzīvināšanu Latvijas izglītības sistēmā piecos Latvijas reģionos (Rīgā, Kurzemē, Zemgalē, Latgalē un Vidzemē), paredzot pedagogu sagatavošanu starpkultūru dialoga attīstībai, diskriminācijas novēršanai un iecietības veicināšanai, kā arī trešo valstu valstspiedrīgo integrācijai Latvijas sabiedrībā, izmantojot skolu kā saskarsmes vietu plašākas kopienas kontekstā. 

Projekta vispārīgais mērķis

Trešo valstu valstspiederīgo integrācija Latvijas sabiedrībā, veicinot sabiedrības iecietību, toleranci un uzlabojot pedagogu kompetenci darbā ar trešo valstu valstspiederīgajiem. Viens no visefektīvākajiem šī mērķa sasniegšanas ceļiem ir pedagogu un izglītības iestāžu kopumā kapacitātes celšana iekļaujošas vides veidošanai, kas balstās zināšanām un prasmēm starpkultūru komunikācijas jautājumos.

Projekta specifiskais mērķis

Izglītot Latvijas pedagogus starpkultūru komunikācijas jautājumos un sistēmiskas pieejas veidošanā starpkultūru izglītībā, ieviešot pedagogu profesionālās pilnveides programmu „Skolotāju profesionālās kompetences pilnveide starpkultūru izglītībā” piecos Latvijas reģionos un veicinot diskusijas par trešo valstu valstspiederīgo integrāciju Latvijas sabiedrībā. 

Projekta norises laiks: 2010. gada marts – jūnijs

Projekta galvenās aktivitātes

Projekta aktivitātes ir mērķtiecīgi pasākumi, kuru īstenošana ļaus vismaz 150 Latvijas pedagogiem apgūt IAC 2009.- 2010. gadā izstrādāto un aprobēto pedagogu profesionālās pilnveides programmu „Skolotāju profesionālās kompetences pilnveide starpkultūru izglītībā” (Eiropas Savienības Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas 2007.-2013.gadam Eiropas trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda 2008. gada programmas projekta Nr.2008/1.4.2./7 ietvaros), kas jau saņēmusi mērķgrupu atzinību. Šādai programmai ir būtiska nozīme pedagogu profesionālajā pilnveidē mūsdienu augošās globalizācijas un migrācijas situācijā, jo tā dod iespējas pedagogiem un skolu administratoriem apgūt nepieciešamās zināšanas, iemaņas un prasmes pašu attieksmju veidošanai, kā arī sekmīgākai profesionālai darbībai, skolēnu un viņu ģimenes locekļu izglītošanai starpkultūru izglītības, saskarsmes un komunikāciju jautājumos skolu izglītības un audzināšanas programmu īstenošanā izglītības iestādēs un vietējā sabiedrībā. Apgūstot starpkultūru komunikācijas un tolerances jautājumus, pedagogi vienlaicīgi varēs sniegt atbalstu arī saviem skolēniem, lai uzlabotu sadarbības un saskarsmes aspektus integrācijas procesā, kas veicina sabiedrības integrāciju kopumā un trešo valstu valstspiederīgo jauniešu un viņu ģimenes locekļu integrāciju Latvijā.

Pēc projekta aktivitātēm skolotāji būs apguvuši arī zināšanas un prasmes, kā nodot tālāk jauno pieredzi un sniegt atbalstu citiem kolēģiem, kā izmantot projekta materiālus starpkultūru komunikācijas jautājumos, kā labāk veicināt iekļaujošas, savstarpēji bagātinošanas attiecības gan tiešajā mācību procesā, gan ikvienā saskarsmes situācijā. 

 • Projekta vadības un īstenošanas komandas darbs
 • Projekta publicitāte
 • Mācību programmas „Skolotāju profesionālās kompetences pilnveide starpkultūru izglītībā” aktualizēšanas seminārs
 • Mācību programmas „Skolotāju profesionālās kompetences pilnveide starpkultūru izglītībā” īstenošana piecos Latvijas reģionos
  • Mācību programmas īstenošana Rīga un Rīgas reģionā
  • Mācību programmas īstenošana Vidzemē
  • Mācību programmas īstenošana Zemgalē
  • Mācību programmas īstenošana Latgalē
  • Mācību programmas īstenošana Kurzemē
 • Projekta izvērtēšanas un sabiedrības informēšanas konference – seminārs
 • Projekta administrēšana.

Projekta dalībnieki un netiešie labuma saņēmēji

Latvijas reģionu skolotāji no pieciem Latvijas reģioniem: Latgales, Kurzemes, Vidzemes, Zemgales, Rīgas un Pierīgas.
Projekta ieguldīto resursu tiešie labuma saņēmēji būs skolotāji visos Latvijas reģionos 150 tiešie projekta dalībnieki, kuri strādās ar trešo valstu valstspiederīgajiem un viņu ģimenes locekļiem, sadarbojas ar saviem kolēģiem un vietējās kopienas cilvēkiem, un līdz ar to nodrošinās arī plašu netiešo labuma guvēju loku. Projekta dalībnieki savos reģionos izglītos savus kolēģus, skolēnus un viņu vecākus. Projekta rezultātā labuma saņēmēji būs arī projektā iesaistīto skolu skolēni, kā arī atbildīgie valsts institūciju pārstāvji, integrācijas politikas veidotāji un īstenotāji, NVO pārstāvji un 40 projekta izvērtēšanas un publicitātes konferences dalībnieki.

Projekta ieviešana dos iespēju izveidot un turpmāk balstīties uz IAC Latvijas reģionos izveidoto sadarbības tīklu starpkultūru komunikācijas uzlabošanai. Projekts piedāvā tālākizglītības programmas un metodiskos materiālus pedagogiem un citiem interesentiem visā Latvijā. Šāda pieeja ļauj aptvert maksimāli plašu dažādu profesionāļu skaitu, kuri nodrošina pakalpojumus trešo valstu valstspiederīgajiem un citiem sabiedrības locekļiem, kas veicina integrācija procesu Latvijā.

Projekta gaita un rezultāti tiks prezentēti arī citās IAC pasākumu mērķauditorijās, veidojot saiknes un nostiprinot domu par starpkultūru kompetenci kā būtisku kvalitatīvas mūsdienu pedagoģijas indikatoru.
Projekta galējā labuma netiešie ieguvēji būs arī jebkurš interesents, kurš ar projekta materiāliem un rezultātiem iepazīsies IAC mājaslapā.

Projekta īstenošanas komanda

 1. Projekta vadītāja  – Inga Pāvula
 2. Projekta satura un metodiskā koordinatore – Inese Muižniece
 3. Projekta publicitātes un reģionālās sadarbības koordinatore - Aija Tūna
 4. Projekta grāmatvede – Aija Rusiņa
 5.  Projekta asistente – Līga Puniņa
 6.  Reģionālie koordinatori:
  • Latgales reģionālā koordinatore – Valija Salna
  • Kurzemes reģionālā koordinatore – Dace Sameta
  • Rīgas reģionālā koordinatore – Daina Kupča
  •  Vidzemes reģionālā koordinatore – Maija Bruģe
  • Zemgales reģionālā koordinatore – Lelde Šantare

Projekta ietekme uz situācijas risinājumu

Projekta ieviešanas rezultātā tiks sasniegta virkne rezultātu, kas sekmēs trešo valstu valstspiederīgo integrāciju Latvijas sabiedrībā, veicinot sabiedrības iecietību, toleranci un uzlabojot pedagogu kompetenci darbā ar trešo valstu valstspiederīgajiem.

 • Aktualizēta un pilnveidota 36 stundu pedagogu profesionālās pilnveides mācību programma „Skolotāju profesionālās kompetences pilnveide starpkultūru izglītībā”
 • Piecos Latvijas reģionos ieviesta pedagogu profesionālās pilnveides mācību programma „Skolotāju profesionālās kompetences pilnveide starpkultūru izglītībā”, izglītojot vismaz 150 pedagogus
 • sagatavotas kursu apguves grupas piecos Latvijas reģionos - Rīga/Rīgas reģionā, Vidzemē, Kurzemē, Latgalē, Zemgalē
 • Izstrādāti programmas apguves materiāli
 • IAC mājas lapā ievietots mācību metodiskais materiāls „Starpkultūru saskarsme”
 • Izstrādāti un izplatīti projekta informatīvie plakāti un bukleti