IN ENGLISH


Dzirnavu iela 34a – 8,
Rīga LV-1010,
Latvija
Tālrunis: 67503730
Fakss: 67503729
e-pasts: iac@latnet.lv

 

Projekts „Starpkultūru saskarsme, daudzveidība un tolerance”

Nr. IF/2009/3.1./7

Projekts tiek īstenots Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda 2009.gada programmas ietvaros ar Eiropas Savienības (75%) un Latvijas valsts budžeta (25%) finansējumu.

Rīgas un Zemgales reģionālie mācību programmas apguves semināri

Martā sākusies aktīva darbība projektā „Starpkultūru saskarsme, daudzveidība un tolerance”, kas tiek īetenots Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda 2009.gada programmas ietvaros ar Eiropas Savienības (75%) un Latvijas valsts budžeta (25%) finansējumu.
Mācību programmu „Skolotāju profesionālās kompetences pilnveide starpkultūru izglītībā” apguvuši pirmo divu reģionu – Rīgas un Zemgales pedagogi. 

Skolas brīvdienu nedēļas laikā 2011.gada 21., 22., 24. un 25. martā četru dienu seminārā programmu programmu „Skolotāju profesionālās kompetences pilnveide starpkultūru izglītībā” apguva 36 Rīgas pilsētas un reģiona pedagogi. Izvērtējot kuras programmas satura aktualitāti, 63% pedagogu atzinuši to par izcilu, 28% - par ļoti labu, 3% programmas saturam devuši labu vērtējumu, 6% uzskatījuši, ka saturs bijis viduvējs. Semināru organizāciju kā izcilu novērtējuši 69% pedagogu, 31% pedagogu semināru organizatorisko daļu novērtējuši kā ļoti labu. Uz jautājumu, kādas būtu iespējas īstenot programmas saturu izglītības iestādēs, 49% pedagogi snieguši atbildi, ka tas ir pilnībā izmantojams, 38% uzskata, ka tas ir izmantojams, bet 13% no kursu dalībniekiem domā, ka kursu saturs ir daļēji izmantojams skolā.

Skolotāji atzinuši, ka mācību laikā viņi ieguvuši daudzas lietas, kuras turpmāk varēs izmantos savā darbā skolā: piedāvātās darba lapas, izveidotos testus, kā arī interesantas šķitušas izmantotās grupu darba aktivitātes un atsevišķie saturiskie bloki – gan, mācot par pilsoniskumu, valodu vidi Latvijā un citām tēmām. Īpaši svarīgi šķiet mācīt tolerantu izturēšanos vienam pret otru un prasmi pieņemt un cienīt citas kultūras. Pedagogi atzīst, ka kursos guvuši ne tikai sev svarīgas zināšanas, bet ir virkne ieguvumu, par kuriem viņi labprāt dalītos ar kolēģiem savā skolā, piemēram, par to, cik svarīgs ir starpkultūru komunikācijas pilsoniskais aspekts, cik svarīgi būt gataviem, skolā ienākot citu tautību skolēniem, kāda nozīme savstarpējai tolerancei, kā risināt radušās konflikta situācijas. Bijusi iespēja izteikt savu viedokli un uzklausīt citus, iegūts daudz darba lapu, ar kurām iespējams dalīties ar kolēģiem skolā. Kursu dalībnieki izteikuši atzinību semināru vadītājām par profesionālo darbu, attieksmi un prasmi ieinteresēt. Jūtams, ka zināšanas, kuras semināru vadītājas sniedz pedagogiem, balstītas uz viņu personīgo pieredzi.
Visas gūtās atziņas un ieguvumus kursu klausītāji varēja piefiksēt īpaši šī projekta ietvaros sagatavotajos pierakstu blokos, kurus saņēma visi kursu dalībnieki, savukārt skolās nonāca informatīvi plakāti par projekta norisi.

Arī Zemgalē skolas pavasara brīvdienu nedēļas laikā 2011.gada 21., 22., 24. un 25. martā Jelgavas Spīdolas ģimnāzijā pulcējās 35 Zemgales reģiona skolotāji, lai lekciju, diskusiju un praktisku nodarbību veidā pilnveidotu savas zināšanas un prasmes starpkultūru izglītībā. Skolotāji, kuri piedalījās seminārā, ikdienā strādā ar visu vecumposmu skolēniem – pirmsskolā, pamatskolā un vidusskolā. Iegūtās zināšanas un prasmes viņi izmantos ikdienas darbā ar saviem audzēkņiem un viņu vecākiem, kā arī sniegs atbalstu saviem kolēģiem.
 Jelgavas novads kā pierobežas teritorija tradicionāli ir multikulturāls, tātad arī izglītības iestādēs sastopas bērni un jaunieši no dažādām kultūrām ar dažādām tradīcijām ģimenē. Globālie procesi veicina aizvien pieaugošu mobilitāti, tāpēc skolotāja loma būtiski mainās - jābūt kompetentam ne tikai iemācīt konkrētu mācību priekšmetu, bet arī spējīgam sadarboties ar skolēniem un vecākiem, izmantot dažādības piedāvātās iespējas, veidot iekļaujošu vidi visiem novada iedzīvotājiem. Semināra gaitā pedagogi pilnveidoja izpratni par to, ka sekmīgas mācīšanās atslēga ir droša un atbalstoša attieksme un vide, kurā katrs var dalīties savā pieredzē un saņemt nepieciešamo atbalstu. Lūk, daži no semināra dalībnieku vērtējumiem: Nostiprināju savu pārliecību, ka bērni – gan savi, gan skolēni, jāaudzina ar personīgo piemēru. Centīšos pozitīvi skatīties uz lietām (dzīvi, notikumiem utt.)! Turpināšu strādāt, ieklausoties arī citu viedokļos un domās. Kopā ar skolēniem iesaistīšos aktivitātēs. Runāšu par labo, nevis pieņemšu par to pašsaprotamu.
Mēģināšu ražot optimistus un ideja!

Kā stāsta Aija Tūna, projekta publicitātes un reģionālās sadarbības koordinatore, „mēs, IAC komanda, esam pārliecināti, ka viens no visefektīvākajiem projekta mērķa sasniegšanas ceļiem ir gan atsevišķu pedagogu, gan ikvienas izglītības iestādes kā sistēmas kapacitātes celšana labvēlīgas, iekļaujošas vides veidošanai, kurā ikviens jūtas pieņemts, kas ļauj ikvienam mācīties, attīstīties, dalīties, ņemt un dot, lai veidotu stingrus pamatus savai nākotnei. Šāda sekmīga pedagoga un izglītības iestādes darbība var notikt tad, ja tā balstās uz zināšanām un prasmēm starpkultūru komunikācijas jautājumos un zināšanas un prasmes tiek pārvērstas ikdienas darbībās. Ikdienas steigā, priekos un rūpēs svarīgi atcerēties, ka daudzveidība ir ieguvums, nevis šķērslis, tā mūs neapdraud, bet rada iespējas, ka mūsdienu dinamiskajā pasaulē jāizmanto ikviena iespēja bagātināties no citām kultūrām, vienlaikus ieliekot kopējā krājumā arī savu pienesumu. No personīgām izvēlēm veidojas sistēmiskas pieejas, kas dziļi un paliekoši ietekmē cilvēka un sabiedrības labsajūtu un sekmes”.